Rekrutacja

Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w danej grupie wiekowej. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Pobierz lub odebrać bezpośrednio w Przedszkolu.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności miejsc.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 502655789/ 505516356.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA / KLUBU DZIECIĘCEGO SMYKOWO

DANE DZIECKA

1. Preferowany termin przyjęcia dziecka
2. Imiona i nazwisko
3. Data i miejsce urodzenia
4. PESEL
5. Informacja dotycząca zdrowia (stała choroba, alergie, wady rozwojowe, itp.) poparte zaświadczeniem od lekarza
6. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu:
7. Adres zamieszkania z kodem pocztowym
8. Osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców/ prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola/ klubu dziecięcego ( imię i nazwisko, pokrewieństwo, numer dowodu osobistego):

a)

b)

c)

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Lp.MamaTata
1.Imię i nazwisko
2.Nr dowodu osobistego
3.Adres zamieszkania
4. Zawód wykonywany
5.Miejsce pracy
6.Telefon do pracy
7.Telefon kontaktowy
8.E-mail

W jaki sposób Państwo mogą wspomóc działalność przedszkola?

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych.

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnych ode mnie opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola/ klubu dziecięcego zgodnych z zawartą umową i statutem.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych związanych z opieką nad dzieckiem.

Pouczony(a) zostałem(am) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych Niepublicznego Przedszkola Smykowo w Gdańsku.

ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ PODAJ WYNIK RÓWNANIA

3 + 2

Wszelkie prawa zastrzeżone | smykowo.com | 2017
Made by Strony internetowe